26/05/2024

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska – predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a súhlasiacich s týmto štatútom.
Štatút FERS 
Poslaním Fóra euroregiónov Slovensk
a je pomáhať vnútornému rozvoju členských euroregionálnych združení, rozvoju vonkajších partnerských vzťahov, ako aj prezentácia, obhajoba a presadzovanie záujmov euroregionálnych združení Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni (medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu, medzinárodné konferencie a pod.).Cieľom Fóra euroregiónov Slovenska (ďalej Fórum) je strategický rozvoj a dlhodobá udržateľnosť euroregionálnych združení (ďalej ERZ), profesionalizácia pracovníkov ERZ, cezhraničná, interregionálna a transnacionálna v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi v súlade. Predmetom činnosti Fóra je koordinácia činnosti euroregiónov vo vzťahu k Asociácii európskych prihraničných regiónov (AEBR), ďalším subjektom vrátane verejnej správy SR. Ďalej propagácia a šírenie relevantných informácií Európskej únie a Rady Európy.Kontaktnou adresou Fóra je sídlo ERZ zvoleného predsedu/reprezentanta Rady.
Adresár Euroregiónov Slovenska Členovia FERSPrvé volebné obdobie Euroregióny spoločne
Previous post Rokovací poriadok prezídia
Next post Aktuality z Euroregiónu Beskydy