24/07/2024

STANOVY EUROREGIÓNU „Beskydy”

§ 1
NÁZOV, SÍDLO

1. Názov slovensko-poľsko-českého spoločenstva združení, nazývaného ďalej Euroregión, znie v jazyku slovenskom EUROREGIÓN “Beskydy”, v jazyku poľskom EUROREGION “Beskidy”, v jazyku českom EUROREGION “Beskydy”.
2. Sídlom Euroregiónu je Žilina v Slovenskej republike, Bielsko-Biała v Poľskej republike a Frýdek-Místek v Českej republike.
3. Euroregión je dobrovoľným slovensko-poľsko-českým spoločenstvom Združenia “Región Beskydy” v Slovenskej republike, Stowarzyszenia “Region Beskidy” v Poľskej republike a Sdružení “Region Beskydy”
v Českej republike, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o slovensko-poľsko-českom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN “Beskydy”, podpísanej zástupcami združení dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku.
4. Euroregión nemá právnu subjektivitu.
5. Euroregión a všetky jeho orgány konajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Českej republiky, súčasne zohľadňujúc rozhodnutie “Európskeho Rámcového Dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi”, ktorý bol prijatý Radou Európy v Madride dňa 21. mája 1980.

§ 2
ÚZEMNÝ ROZSAH

1. Euroregión pôsobí na území Združenia “Región Beskydy” so sídlom v Žiline, Stowarzyszenia “Region Beskidy” so sídlom v Bielsku-Biala a Sdružení “Region Beskydy” so sídlom vo Frýdku-Místku.
2. Členmi Euroregiónu sú:
Združenie “Región Beskydy” so sídlom v Žiline,
Stowarzyszenie “Region Beskidy” so sídlom v Bielsku-Biała
a Sdružení “Region Beskydy” so sídlom vo Frýdku-Místku.
3. Zmluvné strany sa budú priebežne informovať o zmenách v zložení svojich združení ako aj o územných zmenách v jednotlivých častiach Euroregiónu.

§ 3
CIELE SLOVENSKO-POĽSKÉHO SPOLOČENSTVA A FORMY SPOLUPRÁCE V EUROREGIÓNE

1. Cieľom slovensko-poľsko-českého spoločenstva v Euroregióne sú spoločné aktivity pre rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu a zblíženie jeho obyvateľov a inštitúcií na všetkých stranách hranice zmluvných strán.
2. Ciele uvedené v § 5, bod 1. sa budú realizovať hlavne spoluprácou v oblastiach:
2.1. výmeny skúseností a informácií dotýkajúcich sa rozvoja regiónu
2.2. výmeny skúseností a informácií dotýkajúcich sa pracovného trhu
2.3. územného plánovania a výstavby
2.4. riešenia spoločných problémov v oblasti dopravy, spojov a telekomunikácií
2.5. riešenia spoločných problémov dotýkajúcich sa ekológie a životného prostredia
2.6. hospodárstva, obchodu, priemyslu, malého a stredného podnikania
2.7. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárstva
2.8. rozvoja turistiky a cestovného ruchu, s ohľadom na zlepšenie podmienok pre turistický ruch v prihraničnej
oblasti
2.9. školstva, výmeny mládeže a športu
2.10. osvety, kultúrnej výmeny a starostlivosti o spoločné kultúrne dedičstvo
2.11. prevencie a likvidácii následkov živelných pohrôm
2.12. starostlivosti o bezpečnosť obyvateľov, vzájomnej spolupráce záchranných služieb na území Euroregiónu

§ 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV EUROREGIÓNU

1. Členovia Euroregiónu sú povinní realizovať dobrovoľne prijaté záväzky a spolupracovať pri realizácii vytýčených cieľov Euroregiónu.
2. Členovia Euroregiónu majú právo zúčastňovať sa na činnosti Euroregiónu ako aj na práci jeho orgánov a využívať možnosti vyplývajúce z členstva v Euroregióne.
3. Členovia majú právo vyjadrovať svoj názor na pripravované akcie a programy. Majú taktiež právo podávať vlastné návrhy týkajúce sa činnosti Euroregiónu.
4. Členovia Euroregiónu sú povinní zúčastňovať sa na financovaní činnosti Euroregiónu v dohodnutej forme a výške príspevku, ako aj plniť úlohy, ktoré dobrovoľne prijali a chrániť záujmy Euroregiónu.
5. Členovia Euroregiónu budú uzatvárať zmluvy pre realizáciu vytýčených cieľov a úloh.
6. Členovia Euroregiónu budú riešiť sporné problémy na zásade vzájomného porozumenia.

§ 5
ORGÁNY EUROREGIÓNU

Orgánmi Euroregiónu sú:
1. Prezídium Euroregiónu
2. Revízna komisia
3. Pracovné skupiny
4. Sekretariát Euroregiónu

§ 6
PREZÍDIUM EUROREGIÓNU

1. Prezídium Euroregiónu tvorí po 5 zástupcov členov predstavenstiev jednotlivých zmluvných strán.
2. Predsedu Prezídia Euroregiónu je volený spomedzi členov Prezídia na obdobie 1 roka. Funkcia Predsedu Prezídia vykonávajú premenlivo zástupca slovenskej strany, zástupca poľskej strany a zástupca českej strany.
3. Vytvára sa funkcia 2 zástupcov predsedu prezídia a to tak, že v čase predsedania jednej strany budú zástupcovia z ostatných zmluvných strán.
4. Volebné obdobie Prezídia Euroregiónu je zhodné s volebným obdobím Predstavenstiev Združení jednotlivých zmluvných strán, ktoré sú členmi Euroregiónu. Do chvíle vytvorenia nového Prezídia, vykonáva túto funkciu doterajšie Prezídium.
5. K úlohám Prezídia patrí:
5.1. zastupovanie Euroregiónu v smere navonok
5.2. určovanie smerov činnosti Euroregiónu
5.3. schvaľovanie finančných plánov týkajúcich sa spoločných akcií
5.4. schvaľovanie stanov Euroregiónu
5.5. vypracovávanie informačných správ o činnosti Prezídia ,
5.6. oboznamovanie s návrhmi úloh v plánoch činnosti Prezídia
5.7. zvolávanie spoločných zasadnutí členov združení
5.8. vytváranie Pracovných skupín
5.9. určovanie výšky členských príspevkov
6. Prezídium Euroregiónu pracuje podľa schváleného rokovacieho poriadku. Tento poriadok si schvaľuje samo.

§ 7
REVÍZNA KOMISIA

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Euroregiónu.
2. Revíznu komisiu tvorí paritné zastúpenie po 3 zástupcoch Revíznych komisií združení, ktoré sú členmi Euroregiónu.
3. Predsedu Revíznej komisie volia každoročne spomedzi seba členovia Revíznej komisie. Táto funkcia je vykonávaná premenlivo slovenským, poľským a českým zástupcom.
4. Vytvára sa funkcia 2 zástupcov predsedu Revíznej komisie a to tak, že v čase predsedania jednej strany budú zástupcovia z ostatných zmluvných strán.
5. Volebné obdobie Revíznej komisie je zhodné s volebným obdobím Revíznych komisií združení, ktoré sú členmi Euroregiónu.
6. Revízna komisia pracuje podľa schváleného poriadku. Tento poriadok si schvaľuje sama.

§ 8
PRACOVNÉ SKUPINY

1. Pracovné skupiny sa zaoberajú spracovaním koncepcie spoločných projektov a realizujú úlohy, ktoré im zverí Prezídium Euroregiónu.
2. Pracovné skupiny pracujú na základe Prezídiom Euroregiónu schválených poriadkov.


§ 9
SEKRETARIÁT EUROREGIÓNU

1. Sekretariát Euroregiónu tvoria jeho tri kancelárie v Žiline, v Bielsku-Biała a vo Frýdku-Místku.
2. K úlohám sekretariátu patrí:
2.1. zabezpečenie administratívno-kancelárskych služieb pre Euroregión
2.2. prezentácia Euroregiónu smerom navonok
2.3. zvolávanie zasadnutí Prezídia Euroregiónu
2.4. príprava a predkladanie Prezídiu návrhov uznesení
2.5. vykonávanie uznesení Prezídia Euroregiónu.

§ 10
PRIJÍMANIE UZNESENÍ A REZOLÚCIÍ

1. Prezídium Euroregiónu a Revízna komisia riešia záležitosti formou uznesení na základe konsenzu členov Euroregiónu v súlade s prijatým rokovacím poriadkom.

§ 11
MAJETOK EUROREGIÓNU

1. majetok Euroregiónu tvoria najmä:
1.1. členské príspevky,
1.2. dotácie,
1.3. dary,
1.4. úroky z prostriedkov uložených na účte,
1.5. finančné a iné pohľadávky vzniknuté z činnosti Euroregiónu.
2. Všetky strany majú prístup k informáciám týkajúcim sa disponovania s fondmi Euroregiónu.
3. Časť finančných prostriedkov, o ktorých sa hovorí v § 11, bod. 1, bude určených na chod sekretariátu.

§ 12
ZRUŠENIE EUROREGIÓNU

1. Euroregión bude zrušený, ak dvaja z jeho členov oznámia písomne dobrovoľné ukončenie svojho členstva.
2. O zámere vystúpenia z Euroregiónu by mal člen informovať Prezídium najneskôr 6 mesiacov pred plánovaným termínom vystúpenia.
3. O spôsobe likvidácie orgánov a vzájomnom uspokojení pohľadávok členov rozhoduje Prezídium Euroregiónu.


§ 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny stanov musia byť vykonané písomne, na základe súhlasnej vôle všetkých strán.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpísania zmluvy o spoločenstve, s účinnosťou od schválenia Prezídiom Euroregiónu dňa 13. septembra 2000 v Terchovej.
Dokumenty na stiahnutie

pdfStanovy EUROREGIÓNU.pdf
Previous post Zakladateľská zmluva
Next post Prezídium