24/07/2024

Predmetom činnosti v zmysle Stanov Regiónu Beskydy je všestranný rozvoj regiónu Žilinského kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike a Poľskej republike.

Počas pôsobenia združenia boli realizované nasledujúce projekty.

Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia.

 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Nosnou aktivitou projektu sú vzájomné stretávania, výmena informácií a získanie nových skúseností.  Úlohou projektu je znovu naštartovanie regiónu Beskydy a podpora cestovného ruchu. Zámerom projektu sú spoločné stretnutia partnerov projektu ,, Spoločne v Euroregióne “ odovzdávanie skúseností získanie nových zručnosti a podpora cestovného ruchu prostredníctvom vydania propagačných materiálov. Projektom chceme osloviť rodiny s deťmi, obyvateľov, návštevníkov , ale aj turistov. Chceme získať nové kontakty a rozšírenie spolupráce o ďalšie subjekty. Našou snahou je do projektu zapojiť aj tých najmenších a to prostredníctvom usporiadania medzinárodnej súťaže pre  deti základných škôl 1-4 ročník pod názvom ,,Poznáš svoj kraj ?“

Harmonogram realizácie : 11/2020 – 04/2022

V rámci projektu sa uskutoční :

Spoločne v Euroregióne  – dvojdňové stretnutie zástupcov euroregiónu s cieľom upevňovania vzťahov, výmeny informácií, získanie nových zručností a kontaktov.

Tlač propagačných materiálov – brožúra formát a5, v počte 70 strán, počet výtlačkov 3000 ks.

Tlač maľovanky – formát A5, tlač 3000 ks, 32 strán, maľovanky pre deti s predlohami atraktivít v regióne – oravský hrad, Terchová Juraj Jánošík, hrad Strečno.

Poznáš svoj kraj ? – súťaž pre deti v maľovaní určená pre deti 1-4 ročník.  Po regiónoch Orava, Turiec, Kysuce.

Vytvorenie facebookovskej stránky a instagram, web stránka regiónu Beskydy

Rozpočet projektu : 13 600,00 €

5% spolufinancovanie – 680 ,00 €

85 % ERDF                      – 11 560,00 €

10 % štátny rozpočet   –  1 360,00 €
Dokumenty na stiahnutie

pdfProjektové aktivity 1999-2018

Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy


Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.
Harmonogram realizácie : 11/2021 – 01/2023

Partner projektu : združenie Region Beskydy
Cieľom projektu je podpora rozvoja hospodárskeho potenciálu prihraničných regiónov posilnením cestovného ruchu a jeho nadväzujúcich aktivít. Úlohou je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva , oživenie spolupráce medzi komunitami na obidvoch stranách hranice, zlepšovať zázemie pre kultúrno – spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu.
Projekt vytvorí podmienky na vzájomné zbližovanie jednotlivcov a skupín zástupcov partnerov, výmenu skúseností, názorov, propagáciu vlastných historických a kultúrnych hodnôt, ako aj cesty k aktívnemu naplňaniu cieľov vzájomnej spolupráce. . Projekt má ambíciu vzbudiť zvedavosť a záujem obyvateľov o historický i kultúrny kontext miesta kde žijú, objavovať jeho hodnoty, osobitosti a silné stránky, ktoré pridávajú územiu určitú pridanú hodnotu. Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu prostredníctvom vydania cykloturistických máp pre Kysuce, Považie a Oravu a vytvorenie príbehu o malom zvedovom chlapcovi Cyrilovi, ktorý bude objavovať zákutia prihraničného regiónu, okrem slovenskej časti Beskýd prejde aj do Moravskoslezkého kraja. Zároveň zabezpečíme označenie niektorých atraktivít QR kódmi, vydáme vreckové kalendáriky a pexesá .
Rozpočet projektu : 23 008,00 €
5% spolufinancovanie – 1 150,40 ,00 €

                                                    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Previous post Stanovy združenia
Next post Povinné zverejňovanie