24/07/2024

STANOVY ZDRUŽENIA

za účelom spolupráce v prihraničných oblastiach zakladajú zakladatelia záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20 f) zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov ( Občiansky zákonník).

Zakladatelia schvaľujú zakladateľskou zmluvou tieto stanovy združenia.


Kapitola I.

Názov, pôsobisko, sídlo a právny charakter

§1

Názov združenia: „REGIÓN BESKYDY“ (ďalej len Združenie)

§ 2

Sídlo združenia: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

§ 3

Združenie je zaregistrované v zmysle § 20 i) ods.2 Občianskeho zákonníka a má právnu subjektivitu.

§ 4

Združenie má právo používať pečiatky a označenia na základe platných predpisov.


Kapitola II.

Predmet činnosti

§ 5

Predmetom činnosti združenia je vyvíjanie činností, ktoré majú za cieľ zaktivizovanie spolupráce v prihraničných územiach a v týchto oblastiach:

1. Hospodárstvo, obchod, priemysel, malé a stredné podnikanie, dopravná infraštruktúra – diaľnice, železnice, hraničné priechody,…
2. Pošta a telekomunikácie
3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, potravinárstvo
4. Vzdelávanie, školstvo, univerzity
5. Systém výmeny informácií
6. Turizmus
7. Ochrana životného prostredia
8. Územné plánovanie a výstavba
9. Kultúra, osveta a šport
Región Beskydy iniciuje všestranný rozvoj oblasti, spracováva a predkladá návrhy a stanoviská štátnym a iným orgánom, inštitúciám.

§ 6

Svoje ciele realizuje cez:
1. spoluprácu s úradmi štátnej správy, územnej samosprávy, lokálnymi, hospodárskymi a inými jednotkami a inštitúciami, a taktiež hospodárskymi subjektmi realizujúcimi úlohy súvisiace s rozvojom pohraničia,
2. vyvíjanie činností zameraných na vyhľadávanie finančných prostriedkov na realizáciu cieľov Združenia,
3. financovanie a spolufinancovanie aktivít smerujúcich k realizácii cieľov Združenia.


Kapitola III.

Členovia, ich práva a povinnosti

§ 7

Členmi združenia môžu byť:
1. Obce a mestá
2. Členovia
3. Čestní členovia

§ 8

1.    Členom združenia môže byť každá obec a mesto, alebo ich zväzky, ktoré patria do Žilinského kraja, alebo patria do iných regiónov pôsobiacich v prihraničných oblastiach. Podmienkou uznania riadneho členstva je podanie písomnej prihlášky vo forme výpisu uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva obce/mesta. Rozhodnutie o prijatí prijíma Predstavenstvo Združenia vo forme uznesenia.

2.    Na členstvo nemá záujemca právny nárok. Členstvo vzniká dňom prijatia uznesenia Predstavenstvom.

§ 9

Členom môže byť iná právnická osoba, ktorá bude deklarovať podporu predmetom činnosti združenia v zmysle § 5 Stanov. Pre jej prijatie za člena platí ustanovenie § 8. Členovia sa na činnosti združenia zúčastňujú osobne, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

§ 10

Zakladajúci členovia a všetci následne prijatí členovia združenia sa v zmysle § 7 premenovávajú na obce a mestá a členov.

§ 11

Čestným členom sa môže stať právnická osoba, ktorá sa zaslúžila o realizáciu cieľov Združenia. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva.

§ 12

Riadny člen má právo na:
1. realizovanie aktívneho i pasívneho volebného práva voľby do orgánov Združenia,
2. zúčastňovať sa s hlasom rozhodujúcim na Valnom zhromaždení, jedna obec jeden hlas,
3. podávanie návrhov pred orgánmi Združenia vo veciach súvisiacich s cieľmi a činnosťou Združenia a požadovať informácie o spôsobe ich vybavovania.

§ 13

Obce a mestá sú povinné:
1. aktívne sa zúčastňovať na realizácii úloh vyplývajúcich zo stanov Združenia,
2. dodržiavať ustanovenia stanov a uznesenia orgánov,
3. platiť členský príspevok podľa počtu obyvateľov.

§ 14

1. Výška členského príspevku pre obce a mestá, resp. mestské časti je určená sumou 0,10 € na 1 obyvateľa/rok, pričom minimálna výška príspevku je 100,00 € a maximálna výška príspevku je 5 500 € bez ohľadu na počet obyvateľov (od 01.01.2016).
Pri určení počtu obyvateľov sa vychádza vždy z aktuálnej štatistiky podľa oficiálnych údajov poskytovaných obcou/mestom k 31.12. príslušného roku. O výške členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Členský príspevok pre samosprávne kraje je 7 000 €/rok (od 01.01.2016).
3. Členský príspevok pre mikroregióny je 200 €/rok (od 01.01.2016).  
4. Členský príspevok pre členov je 200 €/rok (od 01.01.2016).
5. O výške príspevku rozhoduje valné zhromaždenie.
6. V prípade ak valné zhromaždenie nerozhodne o novej výške členských príspevkov alebo o zmene pomeru v zmysle bodu 1. tohto článku tak platí, že členský príspevok sa automaticky zvýši o mieru inflácie stanovenú Štatistickým úradom SR. Zvýšené členské bude platiť počas celého kalendárneho roka, t.j. od januára do decembra príslušného roka a jeho výška sa bude sa odvíjať od miery inflácie  predchádzajúceho roka.

7. Členský príspevok je splatný na základe vystavenej faktúry združenia alebo príkazu k úhrade, zaslanej na adresu člena. Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok v plnej výške aj v prípade, že sa stane členom združenia v priebehu kalendárneho roka.
8. V prípade, ak je člen združenia v omeškaní so zaplatením členského príspevku viac ako dva roky, môže predsedníctvo rozhodnúť o zániku členstva z dôvodu nezaplatenia členského. Dňom prijatia tohto rozhodnutia zaniká členstvo tohto člena v združení. Zánikom členstva členovi nezaniká povinnosť uhradiť nezaplatený členský príspevok, resp. viaceré príspevky (vrátane prípadných úrokov z omeškania).

9. Vystupujúci alebo vyškrtnutý člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov, ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou združenia.

§ 15

Čestní členovia sa môžu zúčastňovať na Valnom zhromaždení s hlasom poradným.

§ 16

Čestní členovia sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia § 13 ods.2 a v rámci vlastných možností realizovať ustanovenia § 13 ods.1.

§ 17

Členstvo v Združení sa končí následkom:
1. dobrovoľného vystúpenia z členstva dňom písomného doručeniavýpisu uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva obce/mesta Predstavenstvu,
2. vyškrtnutia zo zoznamu členov z dôvodu omeškania platby členského príspevku bližšie špecifikovaného v §14 bod 8,
3. spôsobenia porušenia záväzkov vyplývajúcich zo stanov vlastnou vinou,konania proti záujmov združenia alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia,
4. prijatia uznesenia o vyškrtnutí predstavenstvom, voči takémuto uzneseniu sa môže člen odvolať na Valnom zhromaždení do 30 dní od jeho doručenia.


Kapitola IV.

Orgány združenia

§ 18

1. Orgánmi Združenia sú:
– Valné zhromaždenie,
– Predstavenstvo,
– Revízna komisia,
– Manažér Združenia.
2. Valné zhromaždenie, predstavenstvo a revízna komisia sú volené na štyri roky s možnosťou dvojnásobnej voľby na to isté stanovisko, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Manažéra Združenia vymenúva a odvoláva predseda predstavenstva.
3. Orgány majú právo kooptovať nových členov na miesta odstupujúcich členov, pričom počet kooptovaných členov daného orgánu nemôže prekročiť 1/3 počtu členov vybratých voľbami.
4. Uznesenia orgánov sú prijímané obyčajnou väčšinou hlasov najmenej polovice prítomných osôb, oprávnených k hlasovaniu, ak iné ustanovenia stanov neurčujú inak. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje pri opakovanom hlasovaní hlas predsedajúceho.
5. Voľby do orgánov sa uskutočňujú:
5a) tajným hlasovaním pri voľbe predsedu združenia,
5b) verejným hlasovaním pri voľbe členov predstavenstva a revíznej komisie, pričom sa prihliada na územné zastúpenie jednotlivých regiónov.
6. Členstvo v Predstavenstve, alebo Revíznej komisii sa konči následkom:
– skončenia funkčného obdobia – v dni konania Valného zhromaždenia, na ktorom sa volia nové orgány,
– ukončenia členstva v Združení,
– odvolania Valným zhromaždením.
7. V prípade neudelenia absolutória Predstavenstvu sa môže hlasovať o návrhu na odvolanie Predstavenstva alebo jeho konkrétnych členov.


Valné zhromaždenie

§ 19

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia.
2. Do kompetencií Valného zhromaždenia patria:
– vytýčenie hlavných smerov činnosti Združenia,
– posudzovanie správ o činnosti Združenia,
– prijímanie uznesení vo veciach predložených na prerokovanie Predstavenstvom, alebo Revíznou komisiou,
– udelenie, alebo odmietnutie absolutória Predstavenstvu na návrh Revíznej komisie,
– voľba predsedu a členov Predstavenstva a predsedu a členov Revíznej komisie,
– schvaľovanie zmien stanov,
– prijímanie uznesení o zrušení Združenia,
– prijímanie uznesení vo veciach, ktoré si vzhľadom na osobitný význam vyžadujú rozhodnutie pléna členov,
– udeľovanie čestného členstva,
– určovanie výšky členského príspevku uznesením,
– schvaľovanie smerníc činnosti Predstavenstva a Revíznej komisie,
– vytváranie fondov a určovanie zásad ich využívania,
– prijímanie uznesení o vykonávaní hospodárskej činnosti, z ktorej budú príjmy venované na realizáciu cieľov v zmysle stanov Združenia.

§ 20

1. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo najmenej raz za rok.
2.Predstavenstvo informuje členov združenia doporučeným listom alebo emailom o termíne, mieste a programe zasadnutia najmenej 15 dní pred začiatkom zasadnutia, v nevyhnutných prípadoch bez obmedzenia času. Každý člen je povinný zaslať predstavenstvu  obratom potvrdenie o prijatí správy jedným z uvedených spôsobov.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej polovica osôb oprávnených hlasovať. V prípade ak riadne zvolané valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, resp. ich zástupcov, je zvolávateľ valného zhromaždenia povinný zvolať ďalšie valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najskôr o 15 minút a najneskôr do 30 dní od vyhlásenia neuznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.  Takto zvolané valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je na ňom prítomná aspoň 1/5 všetkých členov združenia, ktorí splnili povinnosť zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci rok.

4. Tajné hlasovanie sa nariaďuje v záležitostiach personálnych a v každej inej veci na návrh 1/5 prítomných členov Združenia.
5.Mimoriadne Valné zhromaždenia zvoláva Predstavenstvo z vlastnej iniciatívy alebo na návrh revíznej komisie alebo 1/3 obcí a miest združenia do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. V návrhu predloženom Predstavenstvu musia byť uvedené záležitosti, ktoré budú prerokované.
6.Mimoriadneho Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia združenia podľa rovnakých zásad ako na Valnom zhromaždení.
7. Mimoriadne Valné zhromaždenie rokuje o záležitostiach, ku ktorým bolo zvolené.

§ 21

Na Valnom zhromaždení sa zúčastňujú:
1. s hlasom rozhodujúcim – obce a mestá, členovia,
2. s hlasom poradným – čestní členovia a pozvaní hostia.

Hlasovanie
§ 22

1. Každý člen združenia je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia. Podmienkou realizácie práva hlasovať na valnom zhromaždení je zaplatený členský príspevok  za celé predchádzajúce obdobie.
2. Jednotliví členovia predsedníctva a revíznej komisie majú pri hlasovaní vždy jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
3. Všetky orgány združenia sú uznášaniaschopné podľa § 20 ods.3), ktorí splnili povinnosť zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci rok.
4. Členovia predsedníctva a revíznej komisie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia jednotlivých orgánov (s výnimkou manažéra združenia). Návrh uznesenia písomne predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie predseda spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho jednotliví členovia zasielajú na adresu sídla združenia. Ak sa člen nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že s návrhom uznesenia súhlasí. Predseda potom písomne oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom združenia.


Predstavenstvo Združenia

§ 23

1. Predstavenstvo riadi prácu Združenia v období medzi Valnými zhromaždeniami. Na čele Predstavenstva stojí predseda a podpredsedovia.
2. Predstavenstvo sa skladá z 10 členov. Predsedu predstavenstva volí Valné zhromaždenie, predseda predstavenstva je štatutárnym zástupcom Združenia, podpredsedov a tajomníka a pokladníka volia spomedzi seba členovia predstavenstva. O inom počte členov Predstavenstva rozhoduje Valné zhromaždenie.
3. Predstavenstvo môže kooptovať nových členov na miesta odchádzajúcich v počte neprevyšujúcom 1/3 počtu členov vybratých voľbami.
4. Všetci členovia Predstavenstva vykonávajú svoje funkcie bezodplatne.

§ 24

Do kompetencií Predstavenstva patria:
1. riadenie činnosti a hospodárenie s prostriedkami a majetkom Združenia,
2. schvaľovanie plánu činnosti a predbežného rozpočtu,
3. predkladanie správ zo svojej činnosti počas zasadnutí Valného zhromaždenia a vykonávanie jeho uznesení,
4. zastupovanie Združenia v smere navonok a činnosti v jeho mene,
5. zvolávanie Valného zhromaždenia,
6. formulácia návrhov na udelenie čestného členstva,
7. prijímanie uznesení vo veciach nepatriacich do kompetencie iných orgánov Združenia,
8. prijímanie a vyškrtávanie zo zoznamu členov Združenia,
9. prijímanie uznesení vo veci zamestnávania a prepúšťania pracovníkov,
10. udeľovanie splnomocnení na vykonávanie činnosti v mene Združenia.

§ 25

1. Zasadnutia Predstavenstva sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne trikrát do roka.
2. Zasadnutia Predstavenstva zvoláva predseda najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia, v nevyhnutných prípadoch bez obmedzenia času.
3. Zasadnutiam Predstavenstva predsedá predseda Predstavenstva.
4. Uznesenia Predstavenstva sa prijímajú obyčajnou väčšinou hlasov.
5. Zo zasadnutí Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica obsahujúca dátum konania, prijaté uznesenie, výsledky a spôsob hlasovania. Zápisnicu podpisujú členovia Predstavenstva. Každý člen Predstavenstva má právo pri prijatom uznesení uviesť svoj odlišný názor s jeho zdôvodnením.

§ 25a
Manažér Združenia

1. Manažér Združenia zabezpečuje administratívno-technický chod Združenia a v súvislosti s tým vykonáva tie úkony, ktoré nie sú vyhradené žiadnemu inému orgánu.
2. Manažér združenia najmä:
– prezentuje združenie smerom navonok,
– informuje o aktivitách združenia a o realizáciách projektov,
– poskytuje poradenské služby,
– zúčastňuje sa pracovných stretnutí, seminárov, konferencií,
– komunikuje so zástupcami príslušných ministerstiev v spojitosti s výkonom funkcie,
– aktualizuje web stránku združenia,
– informuje členskú základňu o aktuálnych zmenách v legislatíva, týkajúcej sa činnosti združenia a predkladania a riešenia projektov.

Revízna komisia

§ 26

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia.
2. Komisia sa skladá z 3 členov. Predsedu komisie volí Valné zhromaždenie, podpredsedu a tajomníka volia spomedzi seba členovia komisie.
3. Do kompetencie Revíznej komisie patrí kontrola celkovej činnosti Združenia a predovšetkým:
– kontrola finančného hospodárenia,
– kontrola stavu majetku a spôsob nakladania s týmto majetkom,
– kontrola vykonávania uznesení Valného zhromaždenia
– kontrola dodržiavania stanov Združenia
– vyhotovenie správy s hodnotením činnosti, návrhmi týkajúcimi sa udelenia absolutória Predstavenstvu,
– schválenie smerníc Revíznej komisie.
4. Celková kontrola činnosti sa vykonáva najmenej raz ročne.
5. Revízna komisia pracuje spoločne, ale na vykonanie určitých činností môže delegovať svojich členov.
6. Zasadnutia Revíznej komisie sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz do roka.
7. Revízna komisia prijíma uznesenia obyčajnou väčšinou hlasov, verejným hlasovaním, ak je prítomná nadpolovičná časť jej členov.
8. Zo zasadnutí komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje dátum zasadnutia a spôsob jeho zvolania, mená osôb, program zasadnutia, uznesenia, výsledky a spôsob hlasovania. Zápisnicu podpisujú prítomní členovia komisie. Každý člen komisie má právo pri prijatom uznesení uviesť svoj odlišný názor s jeho zdôvodnením.


Kapitola V.

Majetok združenia

§ 27

1. Majetok Združenia tvoria nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a fondy.
2. Fondy sa skladajú z:
– členských príspevkov, ktorých výšku schvaľuje Valné zhromaždenie
– dotácií, subvencií, darov
– príjmov z činnosti podľa stanov,
– špeciálne fondy vytvorené na základe uznesenia Valného zhromaždenia.

§ 28

1. Majetkové prehlásenia v mene Združenia vykonávajú 2 osoby: Predseda a podpredseda alebo tajomník.
2. Dokumenty sú platné, ak obsahujú 2 podpisy: predsedu a člena Predstavenstva.


Kapitola VI.

Zmena stanov a zrušenie Združenia

§ 29

1. Uznesenie vo veci zmien stanov alebo zrušenia Združenia prijíma Valné zhromaždenie, alebo Mimoriadne valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov, ak je prítomná najmenej polovica osôb oprávnených hlasovať.
2. V uznesení o zrušení Združenia uvedie spôsob jeho likvidácie a cieľ, na ktorý má byť použitý majetok Združenia.
3. Pokiaľ majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, vyžaduje sa pred zánikom združenia likvidácia. Likvidátora ustanoví Valné zhromaždenie združenia.
4. V prípade, že došlo k zrušeniu združenia likvidáciou a k menovaniu likvidátora, oznámi likvidátor bezodkladne túto skutočnosť registrovému úradu spolu s návrhom na zmenu údajov zapísaných v registri – zmena názvu združenia a zmena štatutárneho zástupcu.
5. Po ukončení likvidácie predloží likvidátor spolu s návrhom na výmaz likvidačnú správu.
6. V správe o likvidácii združenia likvidátor uvedie:
– stav záväzkov združenia voči tretím osobám,
– likvidáciu účtov v peňažných ústavoch,
– informáciu na aký subjekt bol prevedený likvidačný zostatok,
– spôsob znehodnotenia pečiatok združenia,
– sídlo archivácie dokumentácie združenia.
7. K návrhu na výmaz združenia z registra, ktoré sa zrušilo bez likvidácie, t.j., že majetok združenia prechádza na právneho nástupcu, je povinný štatutárny orgán predložiť registrovanému úradu spolu s návrhom na výmaz uznesenie príslušného orgánu o zrušení združenia bez likvidácie a schválenú dohodu o prechode majetku vrátane práv a záväzkov zrušeného združenia na právneho nástupcu.
8. Združenie zaniká výmazom z príslušného registra.

§ 30

Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmto štatútom platia ustanovenia zákona o Združeniach.

.

 Prijatím rozhodnutia Valného zhromaždenia o schválení tohto znenia stanov dochádza k zmene doterajších stanov v znení dodatkov č.1 a č.2 tak, že ustanovenia týchto stanov v celom rozsahu nahrádzajú ustanovenia doterajších stanov  a ich dodatkov č.1 a č.2.

Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením združenia Región Beskydy dňa 4.3.2015 v Žiline.
Dokumenty na stiahnutie

pdfStanovy združenia k 2.3.2015
Previous post Zakladateľská zmluva
Next post Projekty združenia