24/07/2024

Mgr. Lenka Kubíková – manažérka združenia
mobil: +421 915 975 502
e-mail: kancelaria@regionbeskydy.sk 

Združenie Región Beskydy, z.p.o.

Sídlo (adresa na zasielanie poštových zásielok):
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Kancelária združenia presťahovaná od 1.7.2015
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

IČO: 361 48 474 
DIČ: 2021544778

Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových združení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008 

Previous post Predseda a predstavenstvo
Next post Členská základňa, prihláška