26/05/2024

ZMLUVA
o slovensko-poľsko-českom spoločenstve pod názvom
EUROREGIÓN „Beskydy”

uzatvorená dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku
medzi:

slovenskou stranou v zastúpení:
Združenie „Región Beskydy”
v zastúpení: Miroslav Rejda
IČO: 36148474
sídlo: 011 31 Žilina, Námestie obetí komunizmu 1
bankové spojenie: PKB Žilina
číslo účtu: 0300066001/5600

a

poľskou stranou v zastúpení:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”
v zastúpení: Jerzy Krawczyk
IČO: 072310256
sídlo: 43-300 Biełsko-Biała, ul. Piastowska 40
bankové spojenie: KREDYT BANK PBI SA Oddział Bielsko-Biała
číslo účtu: 15001357-10025-121350023960

a

českou stranou v zastúpení:
Sdružení „Region Beskydy“
v zastúpení: Ing. Petr Rafaj
IČO: 296643
sídlo: 738 22 Frýdek-Místek, ul. Těšínská 1147
bankové spojenie: Komerční banka a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu: 3890233087/0100


PREAMBULA


Združenie „Región Beskydy” so sídlom v Žiline, Stowarzyszenie „Region Beskidy” so sídlom v Bielsku-Biala a Sdružení „Region Beskydy” so sídlom vo Frýdku-Místku, ďalej nazývané zmluvné strany, v rámci podpory myšlienky spolupráce a európskej jednoty, v záujme rozvoja vzájomných a priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou, Poľskou republikou a Českou republikou, v zmysle „Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci”, uzatvorenej dňa 18. augusta 1994 vo Varšave, v zmysle „Dohody medzi vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci”, uzatvorenej dňa 8. septembra 1994 vo Varšave, súčasne zohľadňujúc rozhodnutie „Európskeho Rámcového Dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi”, ktorý bol prijatý Radou Európy v Madride dňa 21. mája 1980, v súlade so Zmluvou o slovensko-poľskom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN „Beskydy” podpísanej dňa 18. februára 2000 v Rajczi a v zmysle uznesenia Prezídia EUROREGIÓNU „Beskydy” prijatého slovenskou a poľskou stranou dňa 2. júna 2000 v Žiline

sa rozhodli uzavrieť

Zmluvu o slovensko-poľsko-českom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN „Beskydy”


§ 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva nie je v rozpore s obsahom príslušných právnych predpisov platných v štátoch jednotlivých zmluvných strán.

Euroregión nemá nadnárodný ani nadštátny charakter, je dobrovoľným spoločenstvom združení. Toto spoločenstvo slúži vzájomnej spolupráci združení.

§ 2
NÁZOV, SÍDLO A ZNAK

Názov slovensko-poľsko-českého spoločenstva združení, nazývaného ďalej Euroregión, znie v jazyku slovenskom EUROREGIÓN „Beskydy”, v jazyku poľskom EUROREGION „Beskidy” a v jazyku českom EUROREGION „Beskydy”.

Sídlom Euroregiónu je Žilina v Slovenskej republike, Bielsko-Biala v Poľskej republike a Frýdek-Místek v Českej republike.

Euroregión bude používať znak, ktorý bude vytvorený do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy, ochrana názvu a znaku je záležitosťou jednotlivých zmluvných strán.


§ 3
ÚZEMNÝ ROZSAH

Euroregión pôsobí na území Združenia „Región Beskydy” so sídlom v Žiline, Stowarzyszenia „Region Beskidy” so sídlom v Bielsku-Biala a Sdružení „Region Beskydy” so sídlom vo Frýdku-Místku.

Zmluvné strany sa budú priebežne informovať o zmenách v zložení svojich združení ako aj o územných zmenách v jednotlivých častiach Euroregiónu.


§ 4
PRÁVNE USTANOVENIA


Euroregión je zmluvou o spoločenstve slovenských, poľských a českých združení obcí riadne zaregistrovaných v Slovenskej republike, Poľskej republike a Českej republike.

Euroregión nemá právnu subjektivitu.

Spolupráca v rámci Euroregiónu je zameraná na harmonizáciu činností v súlade s cieľmi Euroregiónu uvedenými v § 5 zmluvy.

Euroregión a všetky jeho orgány konajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Českej republiky.

Podrobné zásady činnosti Euroregiónu určujú jeho stanovy, ktoré schvaľuje Prezídium Euroregiónu.


§ 5
CIELE SLOVENSKO-POĽSKO-ČESKÉHO SPOLOČENSTVA
A FORMY SPOLUPRÁCE V EUROREGIÓNE


Cieľom slovensko-poľsko-českého spoločenstva a spolupráce v Euroregióne sú spoločné aktivity za účelom rovnomerného a vyváženého rozvoja regiónu a zblíženie jeho obyvateľov a inštitúcií v prihraničných oblastiach.

Ciele uvedené v § 5, bod 1. sa budú realizovať hlavne spoluprácou v oblastiach:

2.1. výmeny skúseností a informácií dotýkajúcich sa rozvoja regiónu

2.2. výmeny skúseností a informácií dotýkajúcich sa pracovného trhu

2.3. územného plánovania a výstavby

2.4. riešenia spoločných problémov v oblasti dopravy, spojov a telekomunikácií

2.5. riešenia spoločných problémov dotýkajúcich sa ekológie a životného prostredia

2.6. hospodárstva, obchodu, priemyslu, malého a stredného podnikania

2.7. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárstva

2.8. rozvoja turistiky a cestovného ruchu, s ohľadom na zlepšenie podmienok pre turistický ruch v prihraničnej oblasti

2.9. školstva, výmeny mládeže a športu

2.10. osvety, kultúrnej výmeny a starostlivosti o spoločné kultúrne dedičstvo

2.11. prevencie a likvidácii následkov živelných pohrôm

2.12. starostlivosti o bezpečnosť obyvateľov, vzájomnej spolupráce záchranných služieb na území Euroregiónu

Euroregión podporuje na regionálnej úrovni všetky tie aktivity, ktoré sú zamerané na vstup Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Českej republiky do Európskej Únie.

Euroregión podporuje uzatváranie medzinárodných zmlúv, ktorých cieľom je cezhraničná spolupráca.


§ 6
ORGÁNY EUROREGIÓNU


Orgány Euroregiónu, ich ustanovenie a pôsobnosť upravia stanovy, ktoré sú prílohou č. 1 tejto zmluvy.


§ 7
MAJETOK EUROREGIÓNU


majetok Euroregiónu tvoria najmä:

1.1. členské príspevky

1.2. dotácie

1.3. dary

1.4. úroky z prostriedkov uložených na účte v banke

1.5. finančné a iné pohľadávky vzniknuté z činnosti Euroregiónu

Zmluvné strany majú prístup k informáciám týkajúcim sa disponovania s fondmi Euroregiónu.


§ 8
ZRUŠENIE EUROREGIÓNU


Euroregión bude zrušený, ak jeden z jeho členov oznámi písomne dobrovoľné ukončenie svojho členstva.

O zámere vystúpenia z Euroregiónu by mal člen informovať Prezídium najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným termínom vystúpenia.

O spôsobe likvidácie orgánov a vzájomnom uspokojení pohľadávok členov rozhoduje Prezídium Euroregiónu.


§ 9
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvu možno zmeniť, ak sa zmluvné strany dohodnú. Zmeny zmluvy je nutné vykonať písomne, inak sú neplatné.

Zmluva stráca platnosť, ak jedna zo zmluvných strán ohlási svoje vystúpenie z Euroregiónu Prezídiu minimálne šesť mesiacov pred plánovaným termínom vystúpenia.


§ 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva bola vyhotovená v piatich exemplároch v jazyku slovenskom, v piatich exemplárov v jazyku poľskom a v piatich exemplároch v jazyku českom, pričom všetky verzie majú rovnakú právnu moc.

Každá zmluvná strana obdrží tri exempláre v svojom jazyku a jeden exemplár v jazyku ostatných zmluvných strán.

Všetky exempláre zmluvy sú podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Táto zmluva dňom podpísania rozširuje pôvodnú dvojstrannú zmluvu medzi slovenskou a poľskou stranou podpísanou dňa 18. februára 2000 v Rajczi.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku.

Združenie „Región Beskydy“ ………..……………………
(Slovenská republika)

Stowarzyszenie „Region Beskidy“ ………..……………………
(Poľská republika)

Sdružení „Region Beskydy“ ………..……………………
(Česká republika)
 
Dokumenty na stiahnutie

pdfZakl.zmluva ERB.pdf
Previous post Sekretariáty euroregiónu
Next post Stanovy