17/04/2024

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA
ZDRUŽENIA
REGIÓN BESKYDY


Článok 1

Zakladatelia:                                                               IČO:

Mesto Bytča zastúpené primátorom Ing. Petrom Korcom 517461
Mesto Námestovo zastúpené primátorom Ing. Etelou Sečovou 509868
Mesto Turzovka zastúpené primátorom Miroslavom Rejdom 509507
Mesto Žilina zastúpené primátorom Ing. Jánom Slotom 517402
Obec Bobrov zastúpená starostkou Ing. Vierou Namislovskou 509582
Obec Belá zastúpená starostom Ivanom Dvorským 517429
Obec Čierne zastúpená starostom Rudolfom Benčíkom 509159
Obec Dolná Tižina zastúpená starostom Antonom Ďuranom 517518
Obec Gbeľany zastúpená starostom Jozefom Bielikom 517551
Obec Hruštín zastúpená starostom Ing. Václavom Kubiritom 509680
Obec Klin zastúpená starostom Viktorom Borovjákom 509728
Obec Klubina zastúpená starostom Vladimírom Tomčiakom 509221
Obec Korňa zastúpená starostom Jánom Tomášikom 509230
Obec Krásno nad Kysucou zastúpená starostkou Ing. Danielou Plánkovou 509248
Obec Lietavská Lúčka zastúpená starostom Ing. Mariánom Sliviakom 557935
Obec Makov zastúpená starostom Ing. Mariánom Masnicom 509299
Obec Nezbudská Lúčka zastúpená starostkou Máriou Ďurčovou 558168
Obec Novoť zastúpená starostom Františkom Poletom 509884
Obec Oravská Jasenica zastúpená starostom Jozefom Verčekom 509892
Obec Oravská Lesná zastúpená starostom Dominikom Vrábeľom 509906
Obec Oravská Polhora zastúpená starostom Jozefom Pečerkom 509914
Obec Oščadnica zastúpená starostom RNDr.Miroslavom
Šulganom, CSc. 509345
Obec Povina zastúpená starostkou Margitou Šplhákovou 509370
Obec Rabča zastúpená starostom Dušanom Pitákom 510025
Obec Rabčice zastúpená starostom Antonom Bubliakom 510033
Obec Sihelné zastúpená starostom Jozefom Gabrielom 510050
Obec Skalité zastúpená starostom Ing. Jozefom Potočárom 509451
Obec Stráňavy zastúpená starostom Mgr. Danielom Ondákom 517950
Obec Strečno zastúpená starostom Alfonzom Klocáňom 517984
Obec Terchová zastúpená starostom Ing. Pavlom Krištofíkom 518042
Obec Vavrečka zastúpená starostom Pavlom Holmikom 510157
Obec Zázrivá zastúpená starostom Albínom Smolkom 510211
Obec Zubrohlava zastúpená starostkou Evou Kurjakovou 510246
Slovenská obchodná
a priemyselná komora
R.K. Žilina zastúpená riaditeľom Ing. Jánom Mišurom 30842654
Slovenská živnostenská
Komora, Krajská zložka
Žilina zastúpená predsedom Dušanom Hruštincom 36145581
 

uzatvárajú túto

ZMLUVU O ZALOŹENÍ ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA
REGIÓN BESKYDY


Článok 2

Zmluvné strany zakladajú Združenie, ktorého cieľom je aktivizácia transhraničnej spolupráce, v súlade s ustanovením § 20 f) a nasled. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmetom činnosti združenia bude najmä:
1. Hospodárstvo, obchod, priemysel, malé a stredné podnikanie, podpora rozvoja dopravnej infraštruktúry – diaľnice, železnice, hraničné priechody
2. Pošta a telekomunikácie
3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, potravinárstvo
4. Vzdelávanie, školstvo, univerzity
5. Systém výmeny informácií
6. Turizmus
7. Ochrana životného prostredia
8. Územné plánovanie a výstavba
9. Kultúra, osveta a šport
10. Iniciovanie všestranného rozvoja oblasti, spracovávanie a predkladanie návrhov a stanovísk štátny a iným orgánom, inštitúciám

Článok 3

Zmluvné strany dnešného dňa, t.zn. 25.6.1999 prijali stanovy Združenia, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

Článok 4

Zmluvné strany zvolili za Predsedu predstavenstva Združenia Región Beskydy pána Miroslava Rejdu, rod. č. 550810/0829, trvalé bydlisko Turzovka Stred 405.

Pán Miroslav Rejda je oprávnený aj na podanie návrhu na zápis Združenia do registra združení vedenom na Krajskom úrade v Žiline


V Žiline dňa 25.6.1999


Mesto Bytča

Mesto Námestovo

Mesto Turzovka

Mesto Žilina

Obec Bobrov

Obec Belá

Obec Čierne

Obec Dolná Tižina

Obec Gbeľany

Obec Hruštín

Obec Klin

Obec Klubina

Obec Korňa

Obec Krásno nad Kysucou

Obec Lietavská Lúčka

Obec Makov

Obec Nezbudská Lúčka

Obec Novoť

Obec Oravská Jasenica

Obec Oravská Lesná

Obec Oravská Polhora

Obec Oščadnica

Obec Povina

Obec Rabča

Obec Rabčice

Obec Sihelné

Obec Skalité

Obec Stráňavy

Obec Strečno

Obec Terchová

Obec Vavrečka

Obec Zázrivá

Obec Zubrohlava

Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina

Slovenská živnostenská komora Krajská zložka Žilina
Dokumenty na stiahnutie

pdfZakl.zmluv RB.pdf
Previous post História vzniku združenia
Next post Stanovy združenia